1. Voorafgaande bepalingen
  Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) van Solar Assistance, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bosstraat 69, 3560 Lummen, en met ondernemingsnummer 0847.005.978 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) (“Solar Assistance”) zijn toepasselijk op de overeenkomst tot verkoop, plaatsing en/of onderhoud van netwerkgekoppelde fotovoltaïsche installaties aan particulieren (i.c. een consument in de zin van artikel I.1.,2° WER, de “Klant”) waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken (de “Overeenkomst” genoemd), alsook op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, facturen of creditnota’s uitgaande van Solar Assistance, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken wordt. Onder “installatie” verstaat Solar Assistance de zonnepanelen en materialen behorende bij het complete systeem zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst
  2.1 De aanbiedingen, offertes of bestekken van Solar Assistance, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend tenzij in de aanbieding of de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen, in welk geval de Overeenkomst tot stand komt door de aanvaarding zonder voorbehoud door de Klant, binnen de opgenomen termijn. In de andere gevallen komt de Overeenkomst tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan (ook per e-mail) door Solar Assistance. 
  2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes, bestekken, catalogi, advertenties, informatie op de website of overeenkomsten, alsook in de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichten, afmetingen, capaciteiten, kleuren en overige gegevens, zijn slechts benaderend bedoeld. Geringe afwijkingen zijn derhalve niet voor rekening en risico van Solar Assistance. Solar Assistance is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de constructie van het goed die door de fabrikant werden aangebracht.
  2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen, offertes of bestekken van Solar Assistance ontheffen haar van haar nakomingsverplichting en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.
  2.4 De Overeenkomst voor verzekering- en garantie gaat in op de dag van de levering en ingebruikname van de PV-installatie door Solar Assistance dan wel de dag van ontvangst van betaling voor de bestaande installatie(s).
 3. Prijs & prijsherziening
  3.1 Alle prijzen worden in euro vermeld en zijn inclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld). Prijzen voor bijkomende kosten worden uitdrukkelijk en afzonderlijk in de Overeenkomst bepaald. De Klant moet de totale prijs betalen zoals deze in de Overeenkomst bepaald. Bijkomende kosten veroorzaakt door de Klant ingevolge eigen handelen, onvolledige mededeling van informatie of kosten voor meerwerken overeengekomen met de Klant zullen afzonderlijk aan de Klant aangerekend worden aan het regietarief volgens de prijslijst beschikbaar op eenvoudig verzoek van de Klant. Eventuele tussentijdse aanpassingen aan de BTW worden aan de Klant doorgerekend. De in de Overeenkomst weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de Overeenkomst bestaande prijzen, lonen, belastingen, grondstofprijzen, materiaalprijzen, verzekeringspremies en andere voor het prijspeil relevante objectieve factoren.
  3.2 De prijs kan jaarlijks op 1 januari van elk nieuw kalenderjaar door Solar Assistance proportioneel aangepast worden indien in één of meer van de onder artikel 3.1 genoemde objectieve factoren dienaangaande een wijziging plaatsvindt. Solar Assistance zal de Klant hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. Indien krachtens deze bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan en de verhoging meer dan 10% zou bedragen van het voorgaande jaarbedrag, dan heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen de 48uren nadat de Klant bekend is of bekend kon zijn met deze prijsverhoging, te beëindigen. Indien er niet binnen voormelde termijn wordt overgegaan tot beëindiging, wordt de Klant geacht in te stemmen met de aangekondigde prijswijziging. Maakt de Klant gebruik van diens weigeringsrecht, dan neemt de Overeenkomst een einde op 31 december van het betreffende kalenderjaar. 
  3.3 Verhuizing, verplaatsing of verandering van de installatie dient onmiddellijk aan Solar Assistance te worden gemeld. In voornoemde gevallen is Solar Assistance gerechtigd alle werkelijke kosten met betrekking tot de afbraak, verhuizing en herplaatsing en de herkeuringskosten van de installatie bij de Klant in rekening te brengen.
 4. Herroepingsrecht van de Klant
  Indien Solar Assistance en de Klant een Overeenkomst op afstand sluiten in de zin van artikel I.8, 15° WER of een overeenkomst buiten de verkoopruimten sluiten in de zin van artikel I.8, 31° WER heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te herroepen, volgens de instructies die geraadpleegd kunnen worden via de volgende link: https://solar-assistance.be/herroepingsrecht . Voor de herroeping kan de Klant gebruik maken van het ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping via hogergenoemde link. De Klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij de Overeenkomst niet kan herroepen na de volledige uitvoering van de Overeenkomst. Indien Solar Assistance bepaalde werken of diensten reeds heeft uitgevoerd voorafgaandelijk aan de herroeping door de Klant, is de Klant gehouden een hiermee evenredig bedrag te betalen aan Solar Assistance. 
 5. Betalingsvoorwaarden
  5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, factureert Solar Assistance 30% van de prijs bij het sluiten van de Overeenkomst en 70% na oplevering.
  5.2 Alle facturen uitgaande van Solar Assistance zijn binnen de 14 dagen na factuurdatum betaalbaar op haar zetel, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Solar Assistance en de Klant. De Klant is niet gerechtigd om enige vordering op Solar Assistance te verrekenen met zijn eigen betalingsverplichting. Voortijdige betaling geeft evenmin aanleiding tot enige korting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  5.3 Solar Assistance heeft steeds het recht om in het geheel af te leveren en te factureren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
  5.4 De Klant moet zijn eventuele bezwaren m.b.t. de facturen per aangetekend schrijven aan Solar Assistance bekend maken uiterlijk binnen 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, bij gebreke waaraan de Klant verondersteld wordt de factuur te aanvaarden.
  5.5 Solar Assistance is gerechtigd om de uitvoering van haar diensten of de levering of plaatsing van haar installatie op te schorten totdat de Klant al zijn betalingen aan Solar Assistance correct en volledig heeft uitgevoerd.
  5.6 Elk niet-betaalde factuur zal na de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsinterest van 0,5% per begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande (factuur)bedrag met een minimum van 100,00 EUR. Solar Assistance heeft steeds het recht om haar hoger geleden schade te bewijzen. De niet-betaling van één factuur maakt de overige niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
 6. Beëindiging, ontbinding en annulering
  6.1 Zowel Solar Assistance als de Klant hebben het recht om de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden ingeval een van hen een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of incorrect nakomt. De Overeenkomst kan in dat geval ontbonden worden, onverminderd hun respectievelijke rechten, door een schriftelijke mededeling aan de Klant respectievelijk aan Solar Assistance. De partij die ontbindt is aan de andere partij tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het totaal verschuldigde bedrag aan de ontbindende partij. De partij die ontbindt heeft steeds het recht om de door haar daadwerkelijk geleden hoger gelegen schade te bewijzen. 
  6.2 Indien de Klant de Overeenkomst éénzijdig annuleert of verbreekt (met uitzondering voor het geval van gebruik van het herroepingsrecht) zal de Klant Solar Assistance vergoeden voor:
  – het reeds geleverde werk;
  – de aangekochte materialen en benodigdheden;
  – de geleverde diensten t.b.h. van de Klant. 
  De Klant zal ook een vergoeding voor winstderving verschuldigd zijn gelijk aan 20% van het bedrag bepaald in de Overeenkomst. Solar Assistance heeft steeds het recht om de hoger geleden schade te bewijzen. 
 7. Overmacht 
  Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten de schuld of het toedoen van een partij zijn ontstaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, enige vertraging of niet-uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst voor zover deze vertraging of niet-uitvoering het gevolg zou zijn van omstandigheden waarover een Partij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot natuurrampen, regeringsdaad, oorlogen, vijandelijkheden, aanslagen, staking, uitsluiting of ander arbeidsconflict, sabotage, ziekte, gezondheidscrisis, epidemie of pandemie, lockdown, reisverbod, explosie, brand of overstroming, ontoegankelijkheid van de plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd, cyberaanvallen, onbeschikbaarheid van webhosts, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out) en van het telecommunicatienetwerk, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen, zoals energie, grondstoffen of onderdelen door derden dan wel de onvoorziene schaarste of onbeschikbaarheid van brandstof, stroom, grondstoffen, voorraden of transportmiddelen of onvermogen of vertraging bij het verkrijgen van de noodzakelijke overheidsgoedkeuringen, vergunningen en licenties edm. Partijen zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen die het gevolg zijn van overmacht. Indien de situatie van overmacht tot gevolg heeft dat de verplichtingen niet nagekomen kunnen worden gedurende een periode langer dan 30 dagen, zijn zowel de Klant als Solar Assistance gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. De Klant is wel gehouden Solar Assistance te vergoeden voor de reeds geleverde diensten of goederen t.b.v. de Klant. In geval de overmacht slechts van tijdelijke aard is, zal Solar Assistance alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs mogelijk is. De niet-nakoming door Solar Assistance van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmachtssituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant.
 8. Verplichtingen van de Klant
  8.1 De Klant is verplicht om de installatie in goede bedrijfsvaardige toestand te houden, schade te voorkomen en zorg te dragen dat de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de bevoegde autoriteiten en/of leveranciers betreffende het bezit en gebruik van deze installatie nagekomen worden. In geval van schade dan wel van een gebeurtenis welke tot schade zou kunnen leiden, is de Klant verplicht: Solar Assistance zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen, onmiddellijk aan Solar Assistance opgave te doen van alle hem bekende verzekeringen die dekking geven tegen de schade, alle mogelijke maatregelen te treffen tot beperking van de schade, de aanwijzingen van Solar Assistance op te volgen, aan Solar Assistance alle gevraagde inlichtingen te verstrekken en zich te onthouden van alles wat de belangen van Solar Assistance zou kunnen schaden, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24uren, politie en Solar Assistance in te lichten indien aannemelijk is dat een strafbaar feit werd gepleegd, beschadigde of vernielde onderdelen te bewaren en beschikbaar te houden voor inspectie door Solar Assistance dan wel de verzekeraar van Solar Assistance.
  8.2 De Klant verleent Solar Assistance en eventuele derden/experts vrije toegang tot de installatie. Deze toegang wordt eveneens op eerste verzoek verstrekt voor controle van de installatie of software van de datalogging. Solar Assistance dan wel haar verzekeraar zijn gerechtigd de installatie te inspecteren, waarbij de Klant verplicht is zijn medewerking redelijkerwijze te verlenen en de gevraagde inlichtingen te verstrekken. De Klant is exclusief verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de door haar meegedeelde informatie. Indien de Klant geen, onjuiste, onduidelijke of onvolledige informatie meedeelt, kan de plaatsing van de goederen enkel gebeuren na schouwing van de locatie waar de goederen moeten worden geplaatst door Solar Assistance of haar onderaannemers, waarvoor de redelijke kosten integraal zullen worden gedragen door Klant. 
  8.3 Indien de Klant op het overeengekomen moment van levering en plaatsing van de installatie afwezig is, of de levering en plaatsing weigert, onmogelijk of onredelijk moeilijk maakt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering of de plaatsing van de installatie, is Solar Assistance gerechtigd op vergoeding voor alle door haar gemaakte kosten, onverminderd haar recht om de Overeenkomst te ontbinden. De Klant zal er steeds zorg voor dragen dat de leveringsplaats van de installatie vlot toegankelijk is. Solar Assistance heeft het recht om (een deel van) de uitvoering van de Overeenkomst in onderaanneming te geven, zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de Klant. 
  Vertraging in de betaling door de Klant van bepaalde voorschotten op de verkoopprijs, kan aanleiding geven tot een evenredige vertraging in de leveringstermijn.
 9. Inspectie van de installatie en klachten
  9.1 De Klant zal de installatie op het moment van de levering controleren en eventuele klachten aangaande de (niet)-conformiteit van de levering dienen door de Klant op straffe van verval binnen de 14 dagen na levering aan Solar Assistance meegedeeld te worden per aangetekend schrijven. Solar Assistance is jegens de Klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering. Behoudens wat betreft de meldingstermijn voor zichtbare gebreken bij levering, stelt de Klant Solar Assistance in kennis van elk gebrek aan overeenstemming uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden volgend op de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld, op straffe van verval. 9.2 Indien de klacht van de Klant gegrond is wordt de maximale aansprakelijkheid van Solar Assistance alleszins beperkt tot de prijs van de installatie of dienst waarop de klacht betrekking had.
  9.3 De rechtsvordering tegen Solar Assistance verjaart na verloop van 12 maanden te rekenen vanaf de dag waarop het gebrek in aan overeenstemming werd vastgesteld. Deze verjaringstermijn kan niet verstrijken voor het einde van de voormelde termijn van 2 jaar.
 10. Eigendomsvoorbehoud
  10.1 Zolang de Klant niet alle bedragen, prijzen of vorderingen van Solar Assistance heeft betaald, blijven de door Solar Assistance geleverde goederen, ook na installatie, eigendom van Solar Assistance. De Klant zal steeds de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen of installatie met de nodige zorgvuldigheid bewaren en behandelen en zal t.o.v. derden steeds aanduiden dat deze goederen of installatie onder het eigendomsvoorbehoud vallen. De Klant zal op geen enkele manier deze goederen of installatie enigszins bezwaren met een (zakelijk) recht noch zal de Klant deze geheel of gedeeltelijk overdragen zolang deze onder het eigendomsvoorbehoud vallen.
  10.2 Indien Solar Assistance beroep zal doen op haar eigendomsvoorbehoud en zal overgaan tot het terugnemen van de geleverde goederen of installatie, zal de Klant voor deze terugname vergoed worden ten belope van de marktwaarde, dewelke nooit hoger zal zijn dan de oorspronkelijke prijs uit de Overeenkomst, verminderd met de kosten die voor de terugneming.
 11. Aansprakelijkheid, garantie en verzekering
  11.1 De garantie die op de goederen en installatie verleend wordt, is de garantie die door de fabrikant van de goederen of installatie geleverd wordt. De garantievoorwaarden worden meegedeeld met de Overeenkomst en maken hiervan integraal deel uit. Deze bepaling geldt ter aanvulling van de wettelijke garantie van de Klant.
  11.2 Solar Assistance is niet aansprakelijk indien de goederen of de installatie op abnormale wijze gebruik wordt, ingeval van slecht onderhoud, ingeval van eigen herstelling of aanpassingen aan de goederen of installatie. Solar Assistance is maximaal aansprakelijk tot het factuurbedrag dan wel tot de verzekeringsdekking van Solar Assistance, ten belope van het laagste bedrag. Alleszins is Solar Assistance nooit verantwoordelijk voor indirecte schade of gevolgschade, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout. 
  11.3 Solar Assistance sluit voor de installatie een verzekering af via de erkende makelaar Bamps Eurassur (FSMA nr. 46614A). Bij schade aan de installatie neemt de verzekeraar de herstellingskosten, inclusief de kostprijs voor de materialen, montage en transport (exclusief keuringskosten) voor haar rekening. De Klant heeft enkel recht op herstel van de installatie in de toestand waarin zij zich voor het schadegeval bevond en waarbij de productie van energie zo veel als redelijkerwijze mogelijk hersteld zal worden op het niveau van voor het schadegeval. Voor deze herstelling ligt de keuze van materialen of onderdelen exclusief bij Solar Assistance en de Klant zal geen recht hebben op enige vergoeding indien er afwijkingen zijn t.o.v. de te herstellen materialen of onderdelen.
 12. Diverse bepalingen
  12.1 De (gedeeltelijke) nietigheid, onafdwingbaarheid, niet-tegenstelbaarheid of onuitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst, laat de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst onverlet en heeft geen invloed op de geldigheid ervan. Partijen zullen het nodige doen om een bepaling die als nietig, onafdwingbaar, niet-tegenstelbaar of onuitvoerbaar wordt beschouwd te vervangen door een bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen. 
  12.2 Alle Overeenkomsten gesloten tussen de Klant en Solar Assistance alsook de geschillen die daarmee verband houden, worden exclusief beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 
  12.3 In geval van betwistingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken, zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Klant bevoegd.
 13. Gegevensbescherming
  Het is mogelijk dat Solar Assistance in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst de persoonsgegevens van de Klant verwerkt. Het betreft met name persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer etc.), contactinformatie (coördinaten, e-mailadres) en financiële informatie (rekeningnummer, betalingswijze etc.). Solar Assistance zal deze persoonsgegevens slechts verwerken in zoverre en in de mate noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst en een eventuele wettelijke verplichting, waarna Solar Assistance deze persoonsgegevens zal wissen. Solar Assistance zal deze persoonsgegevens verwerken tijdens de duur van de Overeenkomst en een periode van 1 jaar na het einde van de Overeenkomst, zonder evenwel afbreuk te doen aan relevante en toepasselijke, regelgevende bewaarverplichtingen. Solar Assistance biedt afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Solar Assistance waarborgt de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens. Solar Assistance zal deze persoonsgegevens niet doorgeven aan derden of, een derde land of een internationale organisatie, tenzij ingevolge een wettelijke verplichting. In zoverre Solar Assistance beroep doet op een verwerker voor de verwerking van de persoonsgegevens, waarborgt zij dat deze verwerker gebonden zal zijn door dezelfde verplichtingen als omschreven in deze bepaling. De Klant heeft met betrekking tot de persoonsgegevens een recht van toegang, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, overdracht, bezwaar of verzet onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Klant heeft het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.