Voorafgaande bepalingen

  1. Solar Assistance verkoopt en installeert netwerkgekoppelde fotovoltaïsche installaties aan particulieren en bedrijven. Onder ‘installatie’ verstaat Solar Assistance de zonnepanelen en materialen behorende bij het complete systeem zoals gespecifieerd in de overeenkomst. In het geval er deelinstallaties of uitbreidingen zijn van bestaande installaties zal de som van de aankoopprijzen als basis dienen om de premie te bepalen.
  2. Solar Assistance garandeert de goede werking zijn verzekerden op voorwaarden dat de installaties op het moment van intekening vrij van gebreken en conform zijn aan alle installatievoorschriften.
  3. Indien de klant een verzekeringscontract afsluit, heeft met een wachttijd van 6 weken na ontvangst van betaling, om een interventie te laten uitvoeren die gedekt wordt door de verzekeraar. Alle interventies die voor deze wachttijd worden uitgevoerd, zullen aangerekend worden aan de gekende service tarieven.

Artikel 1: voorwerp

1.1 Preventieve controle

De koper dient regelmatig de werking van de installatie en de gegevens van de omvormer te controleren aan de hand van de geproduceerde en verwachte productie van energie. In geval van mogelijke afwijkingen zal Solar Assistance een preventieve controle uitvoeren inhoudende een inspectie en controle van de pv-installatie, na melding door de klant aan Solar Assistance.

1.2. Storingen

Solar Assistance neemt het verhelpen van storingen voor zijn rekening. Met uitzondering van de gevallen zoals bepaald in artikel 7 gaat het om de volgende storingen:

– Elke plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging aan, dan wel verlies van, de omvormers en/of de zonnepanelen als gevolg van een van buitenkomend onheil;

– Directe financiële gevolgschade zijnde inkomstenderving door het niet functioneren van de installatie als gevolg van materiële beschadiging of als gevolg van diefstal van de installatie;
– Plotselinge materiële schade door een eigen gebrek van de installatie.

Op alle bovenvermelde schadegevallen is een franchise van 75,00 euro (excl. BTW) van toepassing.

Onder gebrek dient te worden begrepen elke vastgestelde afwijking in de werking of functionaliteit van de installatie en/of de vooropgestelde productie dat uit de aard en/of de natuur van de installatie voortspruit. Bij storingen onder 3500,00 euro (excl. BTW) treedt Solar Assistance op als expert en mag ze de reparatie uitvoeren en de gebrekkige onderdelen herstellen of vervangen, doch eerst moet de schade gemeld worden. Hierbij zal de verzekeraar na ontvangen van het expertise rapport vergoeden zonder verdere expertise. Bij storingen boven 3500,00 euro (excl. BTW), zal de verzekeraar een externe expert gelasten om de juiste schade vast te stellen.

1.3. Inspanningsverbintenis

Solar Assistance zal al het mogelijke doen om een storing in de zin van artikel 1.1 en 1.2 binnen 15 kalenderdagen na melding door de koper te verhelpen.

1.4. Forfaitaire vergoeding voor verlies van productie van energie na materiële schade

1.4.1. Periode van forfaitaire vergoeding

Indien door materiële schade, met uitzondering van de schades ontstaan zoals vermeld in artikel 7, de installatie niet meer functioneert en hierdoor een volledig verlies van productie van energie ontstaat, betaalt Solar Assistance na een wachttermijn van 15 kalenderdagen vanaf het moment dat koper Solar Assistance van een storing of schade op de hoogte heeft gebracht, de koper voor een periode van maximaal 52 weken, een forfaitaire vergoeding voor de gemiste productie.

1.4.2. Bedrag van de forfaitaire vergoeding

Solar Assistance betaalt aan de koper een forfaitaire vergoeding per dag, gedurende de periode van volledig verlies van productie, ten bedrage van € 2,00 per Kilowattpiek geïnstalleerd vermogen in de zomer (01 april t.e.m. 30 september) en € 1,00 per Kilowattpiek geïnstalleerd vermogen in de winter (01 oktober t.e.m. 31 maart). Het vergoedingsbedrag is forfaitair ongeacht de werkelijke waarde van de installatie voor het ontstaan van de schade en een volledig niet-werkende installatie. De koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht een hoger bedrag te vorderen indien de werkelijke schade hoger zou blijken. Het forfaitair vergoedingsbedrag wordt enkel opgebouwd uit een forfaitaire vergoeding per geïnstalleerd aantal Kilowattpiek.

1.4.3. Maximale forfaitaire vergoeding

Voormelde forfaitaire vergoeding is in ieder geval beperkt tot maximaal 30% van de verzekerde waarde per installatie voor verlies van energie (directe gevolgschade) indien door de materiële schade de installatie niet functioneert.

1.5. Allrisk dekking

1.5.1. Uit te voeren reparaties

Bij gedeeltelijke schade neemt de verzekeraar de reparatiekosten inclusief materialen, montage en transport voor haar rekening. De koper heeft enkel recht op vergoeding in natura met uitzondering van de forfaitaire vergoeding zoals vermeld onder artikel 1.4. De keuringskosten zijn uitgesloten van vergoeding. Bij onherstelbare schade vergoedt Solar Assistance maximaal de oorspronkelijk aanschafwaarde. Hierbij geldt de
zogenaamde ‘nieuw voor oud’-regeling. Bij zowel gedeeltelijke als onherstelbare schade tracht Solar Assistance de beschadigde installatie of het betrokken onderdeel daarvan weer in een vergelijkbare bedrijfsvaardige toestand te brengen, waarbij de productie van energie bij benadering gelijk zal zijn aan de periode daarvoor. De koper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van welke aard dan ook indien de vervangen of herstelde onderdelen afwijken in technische uitvoering, vorm, afmeting of kleur ten opzichte van de installatie daarvoor.

1.6 Uitbreiding waarborg

Als de fabrikant van de installaties niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, neemt Solar Assistance de garanties zoals die voor de fabrikant gelden over.

1.7 Opbrengstgarantie

Solar Assistance garandeert de verzekerden een gemiddelde start jaaropbrengst van 90% van de verwachte stroomproductie volgens de instralings-en opbrengstgegevens van het PV GIS systeem van de Europese Commissie tijdens de eerste 10 jaar na AREI-keuring en 80% van het door de producent opgegeven minimum vermogen tijdens de eerste 20 jaar na AREI-keuring. Indien na een periode van minimaal 60 maanden dit rendement niet behaalt wordt zal de klant vergoed worden voor verschil aan opbrengst, teneinde een minimaal rendement te behalen van 90% gedurende de eerste 10 jaar na AREI-keuring en 80% vanaf het 11e tem 20e jaar na AREI-keuring. De vergoeding bestaat uit het verlies aan geproduceerde stroom aan dagprijs en het verlies aan groenestroomcertificaten. De gemiddelde jaaropbrengst wordt na afloop van de looptijd van de overeenkomst bepaald. Als beslissend meetsysteem dient de officiële elektronische energiemeter voor groenestroomcertificaten van de netexploitant.

Er kan enkel aanspraak gemaakt worden op een opbrengst-garantie indien de klant een monitoringssysteem heeft met directe internetconnectie naar Solar Assistance. Deze vergoeding is niet cumulatief met de vergoeding vermeld in 1.4.
Deze vergoeding is enkel geldig indien de zonne-installatie binnen de normale richtlijnen werd ontworpen.

Artikel 2: duur

2.1. Aanvang

De overeenkomst voor verzekering- en garantie uitbreiding gaat in op de dag van oplevering en ingebruikname van de PV-installatie door Solar Assistance dan wel de dag van ontvangst van betaling voor bestaande installaties. Voorwaarde is wel dat aan de betalingsverplichtingen is voldaan overeenkomstig de artikelen 5 en 7.

2.2. Duur

Comfort, Comfort Plus & Comfort Premium

De overeenkomst geldt voor een periode van 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor afloop is opgezegd bij aangetekend schrijven. Alle installaties met een keuringsdatum van voor 01/01/2010 tekenen in met een minimum contractduur van 5 jaar. Na deze periode van 5 jaar wordt het contract ook jaarlijks opzegbaar. Indien het contract binnen deze 5 jaar wordt opgezegd, komt de opzegvergoeding neer op de resterende waarde van het contract. Deze vaste contractduur van 5 jaar kan ook worden afgekocht indien de klant in het eerste jaar een meerkost betaald van € 150,00 incl. BTW – in dit geval kan een klant met een installatie van voor 01/01/2010 ook instappen in een jaarlijks opzegbaar contract. Na maximaal 20 jaar na AREI keuring eindigt de overeenkomst zonder de mogelijkheid tot verlenging. In het geval van deelinstallaties of uitbreidingen kan elk deel maximaal voor 20 jaar verzekerd worden. Na de maximum verzekeringsduur van één deelinstallatie zal de premie aangepast worden aan dat deel van de installatie dat nog niet voor de maximum duur overschreden heeft.

2.3. Tussentijdse opzegging

Solar Assistance kan per aangetekend schrijven de overeenkomst voor verzekering- en garantie uitbreiding tussentijds met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn en zonder enige vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn. Dat is mogelijk in geval van overmacht of wanneer de koper ernstig tekort schiet in zijn verplichtingen. Solar Assistance heeft dan het recht om schadevergoeding te eisen, bijvoorbeeld als de koper met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven of als de reputatie van Solar Assistance in het gedrang wordt gebracht door de koper. De koper mag bij tussentijdse prijswijzigingen de overeenkomst beëindigen per aangetekend schrijven binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van het schrijven van Solar Assistance zoals voorzien in artikel 3.2. Ook in het geval van overmacht die langer dan vier maanden duurt, mag de koper de overeenkomst per aangetekend schrijven opzeggen. Opzegging is ook mogelijk als Solar Assistance ernstig tekort schiet in haar verplichtingen en deze niet binnen de
maand heeft rechtgezet na daartoe middels aangetekend schrijven door de koper te zijn aangemaand.

2.4. Buitengebruikstelling

In geval van definitieve buitengebruikstelling van de installatie, kan de koper de overeenkomst voor verzekering- en garantie uitbreiding beëindigen per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.

Artikel 3: prijs & prijsherziening

3.1. De prijs

Comfort, Comfort Plus & Comfort Premium

De Koper betaalt aan Solar Assistance een jaarlijkse vergoeding welke wordt opgenomen in de overeenkomst, ondertekend door de koper en bevestigd
door Solar Assistance. Tussentijdse aanpassingen van het btw-tarief worden doorberekend.

3.2. De prijsherziening

Comfort, Comfort Plus & Comfort Premium

De prijs kan jaarlijks op 1 januari van elk nieuw kalenderjaar door Solar Assistance aangepast worden als materiaalprijzen, verzekeringspremies en/of loonkosten dit rechtvaardigen. De premie wordt bepaald op basis van de huidige marktwaarde. De stijging bedraagt per jaar maximaal 3 % van het voorgaande jaarbedrag. Solar Assistance deelt de aangepaste prijzen schriftelijk mede aan de Koper uiterlijk 30 kalenderdagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen. De Koper is op dat ogenblik gerechtigd de aanpassing te weigeren binnen 10 kalenderdagen na deze kennisgeving tenzij:

– de wijziging van de prijs voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen;
– de wijziging een verlaging van de prijs inhoudt;

– de wijziging een uitbreiding van de verplichtingen van Solar Assistance zonder een hogere prijs inhoudt.

Maakt de koper gebruik van diens weigeringsrecht, dan neemt de overeenkomst een einde op 31 december van het betreffende kalenderjaar. Doet de koper dit niet, dan wordt hij geacht met de prijsherziening in te stemmen.

Voor alle verzekeringen

Verhuizing, verplaatsing of verandering van de installatie dient onmiddellijk aan Solar Assistance te worden gemeld. Solar Assistance heeft dan het recht de prijs vanaf de wijzigingsdatum te herzien of de overeenkomst te beëindigen. In voornoemde gevallen is Solar Assistance gerechtigd alle kosten met betrekking tot de afbraak, verhuizing en herplaatsing en de herkeuringskosten in bij koper in rekening te brengen. Solar Assistance zal dan in geen geval aansprakelijk zijn voor de schade aan het gebouw en/of installatie en/of productieverlies.

3.3. Bij tussentijdse beëindiging

In geval de overeenkomst eindigt in de loop van het jaar waarvoor Solar Assistance eerder factureerde aan de koper, dient het gefactureerde doch niet betaalde bedrag alsnog worden betaald door de koper.

Artikel 4: betaling

Solar Assistance factureert aan het begin van het betreffende onderhoudsjaar de overeengekomen prijs voor de verzekering- en garantie uitbreiding aan de koper. De verschuldigde bedragen int Solar Assistance middels domiciliëring, behalve als anders wordt afgesproken. De overige door Solar Assistance geleverde diensten worden aan de koper gefactureerd en dienen binnen 8 dagen voldaan te worden. De koper moet in geval van bezwaar tegen de facturen, binnen de 14 kalenderdagen zijn bezwaren schriftelijk bij aangetekende brief aan Solar Assistance kenbaar maken. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de laatste vervaldag wordt verhoogd met een rente van 1 % per maand. Bij (gedeeltelijke) niet-betaling houdt Solar Assistance zich het recht voor om bijkomende kosten van 10 procent in rekening te brengen. Solar Assistance houdt zich ook het recht voor om de overeenkomst te schorsen waardoor het recht op reparatie en garantie vervalt.

Artikel 5: uitvoeringstermijn

5.1. Termijn van nazicht en uitvoering herstellingswerkzaamheden

Solar Assistance zal na een storingsmelding binnen 48 uur, weekends en feestdagen niet meegerekend, een diagnose van het probleem stellen. Indien mogelijk worden de nodige reparaties onmiddellijk uitgevoerd dan wel wordt de uitvoering gepland binnen de 15 kalenderdagen ingevolge artikel 1.3. In geval van totale vervanging worden de werkzaamheden zo snel mogelijk ingepland. In geval van verborgen gebreken aan de vervangen onderdelen begint geen nieuwe termijn te lopen.

5.2. Overmacht

In geval van overmacht worden de genoemde termijnen van 48 uur en 15 kalenderdagen onbeperkt verlengd, zonder dat Solar Assistance hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Vergoeding voor verlies van productie van energie, art. 1.4, is uitdrukkelijk wel van toepassing indien Solar Assistance door overmacht niet voldoet aan
de uitvoeringstermijn in artikel 5. Als overmacht gelden onder andere diefstal, brand, ontploffing, natuurrampen, of slechte weersomstandigheden.


5.3. Verhinderen van controle of herstellingswerkzaamheden

Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de koper, dan wel de datamonitoring onmogelijk gemaakt, dan heeft de koper geen recht op de in artikel 1.4.2 vermelde vergoeding, noch op enige andere vergoeding. Solar Assistance zal deze verhindering – naar beste vermogen – binnen de 48 uur schriftelijk aan de Koper bevestigen. Na dergelijke melding door Solar Assistance aan de Koper, beginnen de termijnen van nazicht en herstelling zoals vermeld in artikel 5.1. pas te lopen na de schriftelijke melding door de Koper dat deze kunnen aanvangen. Tevens is de koper dan aan Solar Assistance de terugbetaling verschuldigd van de door Solar Assistance gemaakte kosten van verplaatsing, loon of vergoedingen aan onderaannemers en/of winstderving.

Artikel 6: verplichtingen van de koper

De Koper is verplicht om de installatie in goede bedrijfsvaardige toestand te houden, schade te voorkomen en zorg te dragen dat de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de bevoegde autoriteiten en/of leveranciers betreffende het bezit en gebruik van deze zaken in acht worden genomen. In geval van schade dan wel van een gebeurtenis welke tot schade zou kunnen leiden, is de koper verplicht: Solar Assistance zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen; Onmiddellijk aan Solar Assistance opgave te doen van alle hem bekende verzekeringen die dekking geven tegen de schade;  Alle mogelijke maatregelen te treffen tot beperking van de schade; De aanwijzingen van Solar Assistance op te volgen;
Aan Solar Assistance alle gevraagde inlichtingen te verstrekken en zich te onthouden van alles wat de belangen van Solar Assistance zou kunnen schaden; Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, politie en Solar Assistance in te lichten indien aannemelijk is dat een strafbaar feit is gepleegd; Beschadigde of vernielde onderdelen te bewaren en beschikbaar te houden voor inspectie door Solar Assistance dan wel de verzekeraar van Solar Assistance.

Artikel 7: uitsluitingen

De overeenkomst is van kracht zolang de installatie zich bevindt op de locatie waar ze door Solar Assistance werd geplaatst bij levering en slechts voor zover de installatie in gebruik is, dan wel klaar voor gebruik. Solar Assistance zal er alles aan doen dat de fabrieksgarantie wordt verleend. De overeenkomst is tevens van kracht voor alle door Solar Assistance aanvaarde verzekerden, ook al werden deze niet door Solar Assistance geïnstalleerd, op voorwaarden dat de installaties op het moment van intekening vrij van gebreken en conform zijn aan alle installatievoorschriften.

Zaken zijn klaar voor gebruik als deze na beëindiging van testen voldoen aan de van toepassing zijnde normen en/of voorschriften.
Deze overeenkomst voor verzekering- en garantie uitbreiding geldt niet in geval van:

Schade veroorzaakt door atoomkernreacties; Schade veroorzaakt door aardbeving of vulkanische uitbarsting; Schade veroorzaakt door overstroming; Schade veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij; Gebreken ontstaan door eigen roekeloosheid of na verhuizing, verplaatsing of verandering van de installatie; Gebreken veroorzaakt door werkzaamheden door anderen dan Solar Assistance aan de installatie;
Schade veroorzaakt door foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik door koper of derden; Schade ontstaan door experimenten, opzettelijke overbelasting of abnormale beproevingen; Schade bestaande uit esthetische gebreken zoals schrammen, krassen of deuken; Extra kosten om vervanging of herstel te bespoedigen of kosten in verband met het uitvoeren van voorlopige reparaties;- Schade veroorzaakt door instorting of verzakking van gebouwen, vloeren en funderingsconstructies; Schade ontstaan door het niet nakomen van de verplichtingen in deze overeenkomst; Niet of te late betaling van de prijs;
Het niet of onvoldoende functioneren van de installatie wat niet te wijten is aan het eigen gebrek van de installatie; Andere uitdrukkelijke uitsluitingen vermeld in deze overeenkomst.
– Opbrengstverlies te wijten aan gedeeltelijke of volledige schaduw; Gebreken te wijten aan slechte installatie.

Artikel 8: toegang & veiligheidsmaatregelen

De koper verleent Solar Assistance en eventuele experts vrije toegang tot de installatie. Deze toegang wordt eveneens op eerste verzoek verstrekt voor controle van de installatie of software van de datalogging. Solar Assistance dan wel haar verzekeraar zijn gerechtigd de installatie te inspecteren, waarbij de koper verplicht is daarbij alle medewerking te verlenen en de gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Artikel 9: garantie

Solar Assistance garandeert de uitvoering van zijn opdracht volgens de regels en door gekwalificeerde werknemers of onderaannemers. Door Solar Assistance geleverde en geïnstalleerde onderdelen of vervangingsonderdelen worden gegarandeerd tegen verborgen gebreken. Solar Assistance zal er alles aan doen fabrieksgarantie te verlenen. De garantieperiode voor zonnepanelen bedraagt 20 jaar na bouwjaar van de zonnepanelen en 20 jaar na het bouwjaar voor de omvormers. Alle defecten hieraan worden door Solar Assistance onmiddellijk op haar kosten hersteld, indien nodig door volledige vervanging van het betreffende onderdeel. Solar Assistance garandeert dat wijzigingen en aanpassingen van de installatie, uitgevoerd in het kader van deze overeenkomst, geen negatieve invloed hebben op de werking en functionaliteit van de installatie. De koper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat hij geen verhaal kan uitoefenen indien het uiterlijk van de vervangen installatie (dan wel haar individuele componenten) zou verschillen van de oorspronkelijke installatie. Eveneens erkent en aanvaardt de koper dat Solar Assistance streeft naar de vervanging respectievelijk reparatie met gelijkaardige componenten. Mocht hierna het geïnstalleerd vermogen (Wp) van de vervallen installatie hoger zijn dan voorheen, dan is Solar Assistance gerechtigd de meerprijs per geïnstalleerd vermogen in Wp door te berekenen aan geldende markttarieven.

Artikel 10: verhaal van derden

Ingeval van schade, engageren zowel de verzekeringsnemer als verzekerde zich, om een (mogelijk) aansprakelijke derde onmiddellijk in gebreken te stellen, en dus alle rechten tot verhaal voor de maatschappij te vrijwaren, alsook alle medewerking te verlenen om een verhaal mogelijk te maken.

Artikel 11: aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Solar Assistance voor schade door haar fout of nalatigheid veroorzaakt in de uitvoering van deze overeenkomst beperkt zich tot maximaal de oorspronkelijke koopprijs. Elke aansprakelijkheid van Solar Assistance voor indirecte schade of winstderving wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een melding of klacht over een mogelijke disfunctioneren of schade van de koper onterecht blijkt, is de koper een vergoeding van € 100,00 of hoger, afhankelijk van de geleden schade, aan Solar Assistance verschuldigd.

Artikel 12: overdracht

Gehele of gedeeltelijke overdracht van de rechten en/of verplichtingen van de koper voortvloeiend uit deze overeenkomst, is enkel toegelaten mits voorafgaand geschreven akkoord van Solar Assistance.

Artikel 13: nietigheid

De nietigheid van een artikel of onderhavige paragraaf heeft niet de nietigheid van het volledige artikel noch van deze overeenkomst tot gevolg.

 

Artikel 14: verjaring

Een rechtsvordering tegen Solar Assistance tot het betalen van een vergoeding dan wel tot het uitvoeren van een herstelling verjaart door verloop van 30 maanden vanaf het tijdstip waarop de koper redelijkerwijze de schade kon vaststellen dan wel na 5 jaar volgend op het ontstaan van de schade.

In geval van weigering van vergoeding of reparatie door Solar Assistance na melding van de schade door de koper, verjaart de rechtsvordering door verloop van 10 maanden zonder dat deze de hogergenoemde termijn van 5 jaar te boven kan gaan.

Artikel 15: adres

Kennisgevingen door Solar Assistance worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied aan de koper indien deze zijn gedaan aan diens laatst bij Solar Assistance bekende adres. De koper is verplicht Solar Assistance zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van adreswijzigingen.

Artikel 16: geschillen

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht en elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst en haar gevolgen dient uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde handelsrechtbank van Hasselt.

Artikel 17: allrisk polis

Solar Assistance sluit voor deze installatie een allrisk verzekering af, onderschreven bij BASLER, via de erkende makelaar Bamps Eurassur (FSMA nr. 46614A)

Artikel 18: gegevensbescherming

18.1 Elke partij zal te allen tijde voldoen aan zijn respectieve verplichtingen uit hoofde van de bestaande wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit artikel 7 vormt een aanvulling op de verplichtingen van de partijen op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en dient niet om partijen daarvan te ontslaan of te ontheffen of om deze te vervangen. Waar de termen “Gegevensverwerker”, “Gegevensbeheerder” en “Persoonsgegevens” worden gebruikt, hebben deze de betekenis die daaraan is gegeven in de wetgeving inzake gegevensbescherming.

18.2 Onverminderd de algehele geldigheid van artikel 19.1 van deze voorwaarden, zal de Klant zorgen dat hij beschikt over alle benodigde kennisgevingen en zich heeft verzekerd van de juiste rechtsgrond voor rechtmatige overdracht van persoonsgegevens aan Solar Assistance voor de duur en doelen van het Contract.

18.3 Waar Solar Assistance of een of meer van zijn onderaannemers, als onderdeel van de nakoming van zijn verplichtingen van het Contract persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker namens de Klant in de hoedanigheid van gegevensbeheerder, zullen Solar Assistance en zijn onderaannemers (waarop Solar Assistance zal toezien) gedurende de looptijd van het Contract:

18.3.1. de verplichtingen nakomen van een gegevensverwerker volgens de meest recente, van toepassing zijnde lokale wetgeving inzake gegevensbescherming en de Europese Richtlijn inzake privacy en elektronische communicatie, met inbegrip van latere wet- en regelgeving;

18.3.2. uitsluitend handelen volgens de schriftelijke instructies van de Klant bij het verwerken van aan hem uit hoofde van het Contract geleverde persoonsgegevens en records bijhouden van al dergelijke verwerkingen, tenzij Solar Assistance verplicht is dit te doen op grond van wetgeving in een lidstaat of van de Europese Unie (“Toepasselijk recht”). Waar Solar Assistance vertrouwt op het toepasselijk recht als de basis voor het verwerken van persoonsgegevens, zal Solar Assistance de Klant vóór verwerking op de hoogte stellen van dit wettelijke vereiste, tenzij volgens dat toepasselijke recht een dergelijke kennisgeving aan de Klant niet is toegestaan;

18.3.3. zich houden aan de instructies van de Klant betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zoals deze instructies van tijd tot tijd door de Klant worden gegeven en gewijzigd;

18.3.4. te allen tijde alle nodige technische en organisatorische maatregelen treffen ter bescherming tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en tegen onvoorzien verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens, op een wijze die gepast is gezien de schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onbevoegde of onrechtmatige verwerking of onvoorzien verlies, vernietiging of beschadiging, en de aard van te beschermen gegevens, de stand van de technologische ontwikkeling en de kosten van implementatie van maatregelen in aanmerking genomen;

18.3.5 zorgen dat alleen goed opgeleid personeel toegang heeft tot persoonsgegevens en deze zal verwerken, en verplicht zal zijn de persoonsgegevens geheim te houden;

18.3.6. geen persoonsgegevens overdragen naar een locatie buiten de Europese Economische Ruimte zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant;

18.3.7. de Klant onmiddellijk in kennis stellen bij ontvangst van een klacht, kennisgeving of mededeling die direct of indirect betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens op grond van het Contract en volledige medewerking en assistentie verlenen in verband met dergelijke klachten, kennisgevingen of mededelingen;

18.3.8. de Klant onverwijld en uiterlijk binnen 5 dagen in kennis stellen bij ontvangst van een verzoek van een betrokkene om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens van die betrokkene en de Klant, voor diens rekening, volledige medewerking en assistentie zullen verlenen bij het beantwoorden van een verzoek van een betrokkene, en de Klant ervan zullen verzekeren dat zijn hun verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming zullen naleven wat betreft beveiliging, kennisgeving van schendingen, evaluatie van de gevolgen van inbreuk en overleg met toezichthouders of wetgevers;

18.3.9. volledige en nauwkeurige administratie en gegevens bijhouden om aan te tonen dat zij dit artikel 19.3 naleven en de Klant en zijn bevoegde vertegenwoordigers toestaan om naleving door Solar Assistance of zijn onderaannemers van de verplichtingen van Solar Assistance jegens de Klant uit hoofde van het Contract te controleren in verband met de verwerking van persoonsgegevens door Solar Assistance in de hoedanigheid van gegevensverwerker;

18.3.10. de Klant onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur in kennis stellen nadat zij kennis hebben genomen van een inbreuk op de privacy van persoonsgegevens.; en

18.3.11. op schriftelijke instructie van de Klant, persoonsgegevens verwijderen en daarvan kopieën aan de Klant verstrekken bij beëindiging van het Contract, tenzij volgens toepasselijk recht de persoonsgegevens moeten worden bewaard; en

18.3.12. een intern inbreukregister bijhouden dat een overzicht bevat van alle door de gegevensverwerker geconstateerde inbreuken die ernstige nadelige gevolgen hebben of kunnen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens.

18.4 Solar Assistance zal zijn verplichtingen jegens een subverwerker niet uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, tenzij een dergelijke subverwerker zich door middel van een schriftelijke overeenkomst verbindt tot eenzelfde verplichtingen als die zijn opgelegd aan Solar Assistance in het Contract. Solar Assistance zal de Klant informeren over zijn voornemen een subverwerker aan te stellen en de Klant zal het recht hebben om schriftelijk bezwaar te maken tegen de aanstelling van een nieuwe subverwerker, als de Klant wezenlijke en legitieme redenen heeft om bezwaar te maken tegen de specifieke subverwerker.

18.5 De Klant heeft het recht om na schriftelijk verzoek informatie te verkrijgen van Solar Assistance over de inhoud van het Contract en de nakoming van de verplichtingen betreffende gegevensbescherming, zo nodig middels inzage in de betreffende contractuele documenten.

18.6 De Klant kan een nota van inlichtingen betekenen aan Solar Assistance, waarin Solar Assistance wordt verzocht om binnen een bepaalde termijn en in een vorm zoals gespecificeerd in de nota van inlichtingen, dergelijke informatie te verstrekken als de Klant redelijkerwijs kan verlangen betreffende:

18.6.1. naleving door Solar Assistance of zijn onderaannemers van de verplichtingen van Solar Assistance jegens de Klant uit hoofde van het Contract in verband met de verwerking door Solar Assistance van persoonsgegevens in de hoedanigheid van gegevensverwerker; en

18.6.2. de rechten van personen waarop dergelijke persoonsgegevens betrekking hebben, met inbegrip van toegangsrechten van dergelijke personen.

18.7 De partijen komen overeen dat zij op verzoek van de Klant alle relevante gegevens zullen invullen en invoeren in de standaardcontractbepalingen, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

18.8 De partijen erkennen dat zij zijn overeengekomen dat de Klant zal reageren op verzoeken om informatie van betrokken personen en de toezichthouder betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de leverancier.

18.9 Ongeacht de verplichtingen van Solar Assistance als gegevensverwerker, zal Solar Assistance de Klant direct in kennis stellen na ontvangst van een wettig verzoek van een overheidsinstantie en/of gerechtelijke instantie, indien dit verzoek betrekking heeft op de persoonsgegevens van de Klant.