1. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ondertekening van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Solar Assistance BVBA, Bosstraat 69,3560 Lummen, België, Telefoon: 0800 82 199, E-mail: info@solar-assistance.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

2. Modelformulier voor herroeping
Aan:
Solar Assistance BVBA
Bosstraat 69
3560 Lummen
e-mail: info@solar-assistance.be

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………
— Naam /Namen consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Datum …………………………………………………………………………………………………
— Handtekening van consument(en)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(*) doorhalen wat niet van toepassing is.